Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

1. ΓΕΝΙΚΑ

α) H  επίσημα αναγνωρισμένη από το κράτος «Σχολή της Βυζαντινής Μουσικής της Ι. Μητροπόλεως Ηλείας» (εφεξής  «Εταιρεία»), που εδρεύει στον Πύργο Ηλείας, δημιούργησε, είναι δικαιούχος και διαχειρίζεται (και μέσω τρίτων συνεργατών της) τον παρόντα Ιστότοπο- ήτοι Σχολή Βυζαντινής μουσικής και Σχολή Παραδοσιακής μουσικής της Ι.Μ. Ηλείας και Ωλένης (ιστοσελίδα: www.byzantini-sxoli.gr) – (εφεξής  «Ιστότοπος»), προκειμένου να παρέχει πληροφορίες αναφορικά με την Εταιρεία και τις δραστηριότητές της και να προσφέρει σχετικές υπηρεσίες.

β) Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά τους κάτωθι περιγραφόμενους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του Ιστότοπου και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση της Ιστότοπου και των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω αυτού, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης τους αναφερόμενους στο παρόν οφείλει να απέχει από την χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Ιστότοπου. Η παραμονή δε του επισκέπτη/χρήστη στις σελίδες του Ιστότοπου καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτόν λογίζεται ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων που αναφέρονται στο παρόν.

γ) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

δ) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των επισκεπτών/χρηστών, τους παρόντες όρους χρήσης και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω αυτής, οι δε χρήστες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν να κάνουν χρήση της ιστοσελίδας θα τεκμαίρεται ότι έχουν αποδεχθεί τις τροποποιήσεις.

ε) Η Εταιρεία μπορεί οποτεδήποτε να προσθέτει, να τροποποιεί, να αναστέλλει ή να παύει (προσωρινά ή μόνιμα) την λειτουργία μέρους ή ακόμη και του συνόλου του Ιστότοπου. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη χρήση ή / και γενικότερη πρόσβαση στην παρούσα Ιστοσελίδα σε όσους επισκέπτες / χρήστες παραβιάζουν κατά την κρίση της το περιεχόμενο των παρόντων Όρων Χρήσης.

στ) Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΧΡΗΣΤΩΝ

α. Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστοτόπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ρυθμίσεων για την πρόσβαση στον Ιστότοπο. Ειδικότερα, ο επισκέπτες/χρήστης φέρει το κόστος εξοπλισμού, λοιπών τεχνολογικών μέσων και σύνδεσής τους με το Διαδίκτυο, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας αυτών, καθώς και την πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διασφαλίζει ότι όλα τα πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στον Ιστότοπο μέσω της σύνδεσής τους στο Διαδίκτυο γνωρίζουν τους παρόντες Όρους Χρήσης και συμμορφώνονται πλήρως με αυτούς. Επιπλέον ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου είναι υπεύθυνος για την προστασία του εξοπλισμού του από ιούς ή οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό.

β. Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου οφείλει να χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης, την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Πολιτική για τα Cookies του Ιστοτόπου καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κανόνες Διεθνούς Δικαίου.

γ. Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου οφείλει να μην προβαίνει σε πράξεις και παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν οιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία του και να επηρεάσουν αρνητικά ή να θέσουν σε κίνδυνο τη χρήση του ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών μέσω του Ιστότοπου. Επίσης ο Επισκέπτης/Χρήστης έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε εν γένει παράνομη, καταχρηστική, αθέμιτη και δόλια ενέργεια, χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο.

δ. Ο επισκέπτης/χρήστης του Ιστότοπου έχει την υποχρέωση να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια που περιορίζει ή εμποδίζει τρίτους να χρησιμοποιούν τον Ιστότοπο, ή/και έχει ως σκοπό τη φόρτωση ή την υπονόμευση, ή την αλλοίωση, ή / και την βλάβη ή δυσλειτουργία του.

ε. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα προσωπικά δεδομένα που έχει εισάγει στον Ιστότοπο και δηλώνει ότι αυτά είναι αληθή, έγκυρα και πλήρη. Αναγνωρίζει δε ότι η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τον επισκέπτη/χρήστη.

στ. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση του Ιστότοπου και του περιεχομένου του που, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν τον Ιστότοπο ή κάνουν χρήση του περιεχομένου του ή υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, η Εταιρεία δεν θα φέρει καμία ευθύνη.

ζ. Ως εκ τούτου, ο επισκέπτης/χρήστης συμφωνεί ότι δεν θα κάνει χρήση του παρόντος ιστότοπου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για:

α) Να προξενήσει βλάβη σε ανήλικο.
β) Να μεταδώσει περιεχόμενο που:

  • παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα της εταιρείας ή τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
  • προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
  • έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
  • παραβιάζει και προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων

γ) Να παραπλανήσει οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, να ζημιώσει, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη της εταιρείας ή τρίτων,
δ) Να εγκαταστήσει και προωθήσει, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσει και προωθήσει διαφημίσεις χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της εταιρείας.

η. Απαγορεύεται ο επισκέπτης/χρήστης να εγκαθιστά, να προωθεί ή/και να διαθέτει περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να καταστρέψουν ή επηρεάσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του Ιστοτόπου.

θ. Δεν επιτρέπεται στον επισκέπτη/χρήστη είτε ο ίδιος είτε να επιτρέπει και σε οποιονδήποτε τρίτο:

  • έστω και την προσπάθεια αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, δημιουργίας παράγωγων έργων, προγραμμάτων framing ή mirroring, αναδημοσίευσης, λήψης, απεικόνισης, μετάδοσης ή διανομής του συνόλου ή μέρους των παρεχόμενων από ή μέσω του Ιστοτόπου υπηρεσιών, σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης και με οποιονδήποτε τρόπο
  • την πρόσβαση στις παρεχόμενες από ή μέσω του Ιστότοπου υπηρεσίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα προϊόν ή/και μια υπηρεσία που ανταγωνίζεται τις παρεχόμενες από ή μέσω του Ιστοτόπου υπηρεσίες ή/και τη χρήση των παρεχόμενων από ή μέσω του Ιστοτόπου υπηρεσιών με σκοπούς αθέμιτου ανταγωνισμού.

ι. Ο Ιστότοπος και οι υπηρεσίες του, προορίζονται αποκλειστικά για προσωπική χρήση και δεν επιτρέπεται η πώληση/μεταπώληση των υπηρεσιών/εφαρμογών αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος ή γενικά η οικονομική τους εκμετάλλευση, για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ / ΧΡΗΣΤΩΝ

Η Εταιρεία αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών/Χρηστών του Ιστότοπου. Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των Επισκεπτών/ Χρηστών διατίθενται στη Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα η οποία είναι ανηρτημένη στον Ιστότοπο της Εταιρείας και οι Επισκέπτες/Χρήστες καλούνται να λάβουν γνώση σχετικά.

4. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

α. Εγγραφή απαιτείται για κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχει ο Ιστότοπος, σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται σε αυτόν. Τέτοιες υπηρεσίες περιλαμβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: συμμετοχή σε διαγωνισμούς και κληρώσεις, ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, λήψη ενημερωτικών δελτίων (newsletters) κ.ο.κ.

β. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό του λογαριασμό (user account) και για τη διατήρηση της μυστικότητας και της ασφάλειας του κωδικού του. Συμφωνεί δε να ειδοποιεί άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του προσωπικού του λογαριασμού και οποιαδήποτε γενόμενη ή/και πιθανή παραβίαση ασφαλείας.

γ. Ο επισκέπτης/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τα προσωπικά δεδομένα που έχει εισάγει στον Ιστότοπο και δηλώνει ότι αυτά είναι αληθή, έγκυρα και πλήρη. Αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την αλήθεια και την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από εκείνον.

δ. Ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιτρέπεται να δημιουργήσει περισσότερους του ενός προσωπικούς λογαριασμούς. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται να δημιουργήσει προσωπικό λογαριασμό στον Ιστότοπο μέσω μη εξουσιοδοτημένων μέσων, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, της χρήσης αυτοματοποιημένης συσκευής, λειτουργικού κώδικα (script), διαδικτυακού ρομπότ (bot).

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

α. Με την είσοδο του επισκέπτη/χρήστη στον παρόντα Ιστότοπο, αποδέχεται ότι η πλοήγηση και χρήση του γίνεται με δική του ευθύνη και ότι κανένα από τα μέρη που εμπλέκονται στη δημιουργία του παρόντος Ιστοτόπου δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Η Εταιρεία καταβάλλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια παρά ταύτα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη- ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά- για λάθη και ανακρίβειες του Ιστοτόπου και των υπηρεσιών του, για κόστη ή δαπάνες οιουδήποτε τύπου (συμπεριλαμβανομένων αμοιβών δικηγόρου, αμοιβών εμπειρογνώμονα ή άλλων εξόδων), για οποιαδήποτε διακοπή, παύση, κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου, για οποιοδήποτε λάθος από πράξη ή παράλειψη επί του περιεχομένου του Ιστοτόπου, ή για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, περιουσιακή ή ηθική, άμεση ή έμμεση που ήθελε προκληθεί από την πρόσβαση, τη χρήση ή την πλοήγηση στον παρόντα Ιστότοπο ή από την αποθήκευση (downloading) οποιουδήποτε υλικού, κειμένου, δεδομένων, εικόνων, βίντεο ή αρχείων ήχου από τον παρόντα Ιστότοπο , οτιδήποτε τυχόν προκλήθηκε από ιό (virus, Trojan horses), λάθος στο πρόγραμμα (bug), ανθρώπινη ενέργεια ή παράλειψη αυτής, από οποιοδήποτε σύστημα υπολογιστών, τηλεφωνική γραμμή, εξάρτημα υπολογιστή (hardware), λογισμικού (software) ή δυσλειτουργίας προγράμματος είτε οποιουδήποτε άλλου λάθους, παράληψης ή καθυστέρησης στη μετάδοση από τον υπολογιστή ή από τη σύνδεση δικτύου.

β. Η Εταιρεία βασίζεται σε άλλους παρόχους υπηρεσιών (όπως πάροχοι δικτύου, κέντρα δεδομένων, πάροχοι τηλεπικοινωνιών) για την λειτουργία του Ιστότοπου. Παρά το γεγονός ότι η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να παρέχει ένα στον επισκέπτη/χρήστη καλό επίπεδο υπηρεσιών/εφαρμογών, δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες/εφαρμογές δεν θα περιέχουν σφάλματα ή ότι η λειτουργία τους θα είναι αδιάλειπτη. Ως εκ τούτου, η Εταιρεία δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για ζημίες που τυχόν υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης ως αποτέλεσμα καθυστερήσεων ή σφαλμάτων του Ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών του που οφείλονται στους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιεί.

γ. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια του τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα της Ιστοσελίδας να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία της Ιστοσελίδας ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτή, ή αν παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν «ιοί» ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των επισκεπτών/ χρηστών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (“hackers”) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία της Ιστοσελίδας καθιστώντας δυσχερή την χρήση της ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτής. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της Ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανισθούν.

δ. Ο επισκέπτης/ χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμπεριφορά του και για όποια, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δεδομένα, κείμενα, αρχεία, πληροφορίες, ονόματα χρήστη, εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, προφίλ, αποσπάσματα ήχου και εικόνας, ήχους, μουσικά έργα, έργα με συγγραφικά δικαιώματα, εφαρμογές, συνδέσμους και όποιο άλλο περιεχόμενο ή υλικό υποβάλλει, αναρτά ή προβάλλει στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού. Ως εκ τούτου, και σε περίπτωση που η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να το χρησιμοποιεί, αντιγράφει, αναπαράγει, εμφανίζει, διανέμει, δημοσιεύει ή/και μεταδίδει, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιοδήποτε μέσο και με οποιοδήποτε τρόπο, θα ενεργεί σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της Πολιτικής Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο που ο χρήστης/ επισκέπτης υποβάλλει, αναρτά ή προβάλλει στον Ιστότοπο ή μέσω αυτού.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

α. Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ονομασιών, εμπορικών σημάτων, λογοτύπων, ευρεσιτεχνιών, ονόματος χώρου (domain name), κώδικα λογισμικού, λογισμικού (περιλαμβανομένων βοηθητικών εφαρμογών «applets και δεσμών ενεργειών), μεταγλώττιση λογισμικού, γραφικών, απεικονίσεων, φωτογραφιών, εικόνων, αρχείων βίντεο ή ήχου, διαδραστικών εφαρμογών, και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων εκ του νόμου. Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναμετάδοση, αναδημοσίευση, λήψη στιγμιότυπων οθόνης, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, εκμίσθωση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση (με ή χωρίς αντάλλαγμα), εμπορική εκμετάλλευση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, «φόρτωση» (download), μετάφραση, τροποποίηση με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη ρητή συγκατάθεση της Εταιρείας. Ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των ανωτέρω μπορεί να οδηγήσει στις νόμιμες κυρώσεις.

β. Από την ανωτέρω απαγόρευση εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνο αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου του Ιστοτόπου σε έναν απλό, προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική – ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης και χωρίς, με την ενέργεια αυτή, να θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αποκλειστικής εκμετάλλευσης της Εταιρείας ή τρίτων.

γ. Κάθε υλικό που μεταδίδεται ή αναρτάται ή υποβάλλεται στον Ιστότοπο και σχετίζεται με τον εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη του Ιστοτόπου, θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και κοινόχρηστο και δεν θα αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του εκάστοτε επισκέπτη/χρήστη του Ιστοτόπου.

δ. Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες ή/και η επωνυμία ή/και τα εμπορικά σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα τρίτων που τυχόν εμφανίζονται ή εμφανισθούν στον Ιστότοπο αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν τη σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ (LINKS) ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥΣ-ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ-BLOG

α. Στον Ιστότοπο και τις υπηρεσίες του, ενδέχεται να υπάρχει περιεχόμενο ιστοτόπων τρίτων μερών και πηγές που παρέχονται από τρίτους, υπηρεσίες διαδικτύου ή λειτουργίες, χαρακτηριστικά, σύνδεσμοι που παραπέμπουν σε ιστοτόπους και σε υπηρεσίες/εφαρμογές τρίτων. Παρόλο που ο παρών Ιστότοπος είναι πιθανόν να συνδέεται με άλλους ιστοτόπους, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των άλλων ιστοτόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω συνδέσμων, hyperlinks ή διαφημιστικών banners, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, την αποκλειστική δε, αστική και ποινική ευθύνη, για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου τους φέρουν οι τρίτοι αυτοί ιστότοποι.

β. Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης έγκρισης, επιδοκιμασίας, σχέσης, χορηγίας ή συνεργασίας με τους συνδεόμενους ιστοτόπους, εκτός εάν κάτι τέτοιο αναφέρεται ρητά. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να απευθύνεται στους αντίστοιχους ιστοτόπους που φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

γ. Η Εταιρεία δεν ασκεί κανέναν έλεγχο σε άλλους ιστοτόπους ούτε αποδέχεται ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για άλλους ιστοτόπους ή για το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους (περιλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης όπως π.χ. το Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Google+) και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις όποιες απώλειες ή ζημίες μπορεί να προκύψουν λόγω της πλοήγησης και χρήσης τους από τον επισκέπτη/χρήστη. Σε περίπτωση προσπέλασης των εν λόγω ιστοτόπων από τον επισκέπτη/χρήστη αναλαμβάνει αποκλειστικά τον κίνδυνο.

δ. Στον παρόντα Ιστότοπο είναι δυνατόν να αναρτώνται παντός τύπου διαφημιστικά μηνύματα και μηνύματα χορηγών. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του επισκέπτη/χρήστη με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στον Ιστότοπο καθώς για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

ε. Η Εταιρεία συμμετέχει και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media, όπως ενδεικτικά Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest, Google+). Η συμμετοχή στα εν λόγω Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δε γεννά οποιαδήποτε αξίωση ή απαίτηση εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη και η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη αναφορικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο των ιστοτόπων αυτών καθώς και με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν.

στ. Ο παρών Ιστότοπος πιθανά να παρέχει δυνατότητα για συμμετοχή σε δημόσιες συζητήσεις μέσω μηχανισμών Ιστολογίου (γνωστού ως Blog). Κάθε επισκέπτης/χρήστης του έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε αυτό παραθέτοντας τις απόψεις του, τα σχόλια του ή αναρτώντας οτιδήποτε αναφορικά με το θέμα που αναπτύσσεται κάθε φορά. Οι χρήστες του Blog το χρησιμοποιούν με δική τους πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας και τη σχετική ευθύνη. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για το περιεχόμενο το οποίο αναρτούν ή/και δημοσιεύουν οι εγγεγραμμένοι χρήστες του Blog και δεν υιοθετεί το περιεχόμενο των αναρτήσεων που υποβάλλουν αυτοί. Εάν η Εταιρεία εντοπίσει ότι το περιεχόμενο κάποιας ανάρτησης είναι παράνομο, άσεμνο, ανήθικο, κακόβουλο, μη ευπρεπές ή θίγει την δημόσια αιδώ, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί άμεσα και χωρίς προειδοποίηση σε διαγραφή της σχετικής ανάρτησης και σε απαγόρευση επόμενης δημοσίευσης στον συγκεκριμένο εγγεγραμμένο χρήστη που προέβη στην ανάρτηση αυτή.

8. ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

α. Ως απόρροια των ανωτέρω ο επισκέπτης/ χρήστης αναγνωρίζει, ευθύνεται και αναλαμβάνει να αποκαταστήσει οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία προκληθεί στην Εταιρεία ή/και τον Ιστότοπο από παράνομη ή αθέμιτη ή αντίθετη εν γένει στην ισχύουσα νομοθεσία, στα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους χρήση του Ιστότοπου και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτού.

β. Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία, με τη ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός της, διατηρεί το δικαίωμα είτε να μην επιτρέψει να αναρτήσει επισκέπτης/χρήστης στον Ιστότοπο περιεχόμενο είτε να διακόψει την πρόσβασή στον Ιστότοπο και στις υπηρεσίες και εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για κινητές συσκευές) περιεχομένου το οποίο κατά την ανέλεγκτη κρίση της αντίκειται στους Όρους Χρήσης και στην ισχύουσα νομοθεσία.

9. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ & ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

α. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το παρόν αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια Αθηνών.

β. Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί ως άκυρη ή μη εφαρμοστέα δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και εκτελεστότητα των λοιπών διατάξεων, οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή.

10. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αίθουσα Αποστολικής Διακονίας Πύργου, Έναντι Μητροπολιτικού Ι.Ν. Αγίου Νικολάου
Πύργος, Ηλεία
Τηλ. επικοινωνίας: 26210 23533
Τηλ. επικοινωνίας: byzantinisxoli@gmail.com